ࡱ> GIF9bjbj4>}}^^$0$j2QR@<Lh0=F0^ r:KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWAA II W CHEAMCACH CHEAMCE 3, 62-860 OPATWEK W zwizku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, i|: 1. Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SzkoBa Podstawowa im. Jana PawBa II w CheBmcach,CheBmce 3, 62-860 Opatwek 2. Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczyB Inspektora Ochrony Danych p. MaBgorzat Rutowicz, z ktr mo|e si Pani/Pan skontaktowaw sprawach zwizanych z ochron danych osobowych w nastpujcy sposb: 1) adres poczty elektronicznej:szkola.chelmce@op.pl 2) nr telefonu: 62761 27 24 3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna. 1) Pani/Pana dane przetwarzane bd w zwizku z realizacj zadaD wBasnychbdz zleconych okre[lonych przepisami prawa w celu realizacji przysBugujcych uprawnieD, bdz speBnienia przez SzkoB Podstawow im. Jana PawBa II w CheBmcach, CheBmce 3, 62-860 Opatwek obowizkw okre[lonych przepisami prawa albo jest niezbdne do wykonania zadania realizowanegow interesie publicznym lub w ramach sprawowania wBadzy publicznej. 2) Przetwarzanie mo|e by rwnie| niezbdne w celu wykonania umowy, ktrej Pan/Pani jest stron lubdo podjcia dziaBaD, na Pani/Pana |danie, przed zawarciem umowy. 3) Mog rwnie| wystpi przypadki w ktrych zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyra|enie zgodyna przetwarzanie danych osobowych w okre[lonym celu i zakresie. 4. Odbiorcy danych osobowych. W zwizku z przetwarzaniem danych w celu wynikajcego z przepisw prawa, dane osobowe nie bd podlegaBy udostpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych bd tylko instytucje upowa|nione z mocy prawa. 5. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez SzkoB Podstawow im. Jana PawBa II w CheBmcach, CheBmce 3, 62-860 Opatwek przechowywane bd przez okres niezbdny do realizacji celu dla jakiego zostaBy zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okre[lonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustaw z dnia 14 lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie n L & , \ ^ T V \ * J੍rYr੍Y੍Y1h I;5B*CJOJPJQJ\^JnHphtH5h I;5B*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH7h`h`5B*CJOJPJQJ\^JnHphtH5h`h`B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH7h I;56B*OJPJQJ\]^JaJnHphtH=h`h`56B*OJPJQJ\]^JaJnHphtHp  ( , ^ X \ t&t<$d-DM a$gd`$ddd-DM [$\$a$gd`$ddd-DM [$\$a$gd`Jrt$&x."$rt:<*,lȬtȬYȬȬtȬYtȬ5h I;5B*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH=h`h`56B*OJPJQJ\]^JaJnHphtH1h I;5B*CJOJPJQJ\^JnHphtH7h`h`5B*CJOJPJQJ\^JnHphtH5h`h`B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH7h I;56B*CJOJPJQJ\]^JnHphtH<,(((Z))$*p**0++++v-0.4..j0n0811112(4$d-DM a$gd`l$&&((((X)Z)))"*$*n*p***.+0+++++t-v-..4...h0n0618111111122&4ǬǪǏpǏǏǏǏǏǏǏpǏǏpǏpǏǏǏǏ=h`h`56B*OJPJQJ\]^JaJnHphtH5h`h`B*CJOJPJQJ^JaJnHphtHU5h I;5B*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH7h`h`5B*CJOJPJQJ\^JnHphtH7h I;h I;5B*CJOJPJQJ\^JnHphtH,instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaBania archiww zakBadowych. Oznacza to, |e dane osobowe mog zosta zniszczone po upBywie od 5 do 50 lat, zale|nie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 6. Prawa osb, ktrych dane dotycz, dostpu do danych osobowych. Na zasadach okre[lonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do |dania od administratora: 1) dostpu do tre[ci swoich danych osobowych, 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3) usunicia swoich danych osobowych, 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 5) przenoszenia swoich danych osobowych, 6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 7. Prawo do cofnicia zgody. 1) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyra|enie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazi zgody, a w przypadku jej wcze[niejszego wyra|enia, do cofnicia zgody. 2) Wycofanie zgody nie ma wpBywu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Gdy uzna Pani/Pan, i| przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysBuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktrym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych. 9. Informacja o wymogu/dobrowolno[ci podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych mo|e by wymogiem: 1) ustawowym, 2) umownym, 3) warunkiem zawarcia umowy, do ktrych podania bdzie Pani/Pan zobowizana/y. 2. W przypadku, gdy bdzie istniaB obowizek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie bdziemy mogli zrealizowa zadania ustawowego, co mo|e skutkowa konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 3. W przypadku, gdy bdzie istniaB wymg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie bdziemy mogli wykona takiej umowy. 4. W przypadku, kiedy podanie danych bdzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie bdziemy mogli zawrze takiej umowy. 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. Pani/Pana dane osobowe nie bd przetwarzane w sposb zautomatyzowany i nie bd profilowane. Dyrektor SzkoBy Podstawowej im. Jana PawBa II w CheBmcach Tomasz Mikucki &4(4 5"5D6J666t7z7H8J8X8Z88899999ȐxȐthlZ/h I;B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH1h I;5B*CJOJPJQJ\^JnHphtH=h`h`56B*OJPJQJ\]^JaJnHphtH7h`h`5B*CJOJPJQJ\^JnHphtH5h`h`B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH(4"5F6J66v7z78899$d-DM a$gd I;$d-DM a$gd I;$d-DM a$gd`$d-DM a$gd` 21h:plZ. A!"#$% b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtHJ`J lZNormalnydhCJ_HaJmHsHtH JA`J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy \^`\ `0Normalny (Web)ddd[$\$PJ^JaJtH6X 6 `@ Uwydatnienie6]4W`4 `` Pogrubienie5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] >Jl&49<(498@0( B S ?7 "#u%CG8 I;lZy`I\@L PP PPPP&UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7.*{$ CalibriACambria Math"ʊgGӊgG $ $03HX $P`2!xxhphpOh+'0 px hpNormalhp2Microsoft Office Word@vA@`@>2՜.+,0 hp| $  Tytu !"#$%&')*+,-./012345789:;<=?@ABCDEHRoot Entry F0<JData 1Table(WordDocument4>SummaryInformation(6DocumentSummaryInformation8>CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika