ࡱ> | !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{~Root Entry F=,=}WorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8< \p Ba==P-8X@"1Calibri1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1Calibri1Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1*h6 Calibri Light1H,6Czcionka tekstu podstawowego1H6Czcionka tekstu podstawowego1H6Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H<Czcionka tekstu podstawowego1H>Czcionka tekstu podstawowego1H?Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-                     ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '     + ) " ` # ff P P   !  & a % $   , *          8@ @  8@ @  0@ @  8@ @  x@ @ ? x@ @ ?   8@ @ x@ @ x@ @ ? 8@ @  x@ @ !  8@ @ 0"@ @ 8@ @ 0"@ @ 8!@ @ 0"!@ @  8@ @  0@ @ 0@ @ 0@ @ 0"@ @ 4"!@ @ X x"@ @ x!"@ @   x x@ @ ? x@ @ x@ @ ? x@ @ ||m\}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-} _z_B}-}- _z_B}-}? _z_B}-}@ _z_B}-}A _z_B}-}B _z_B}-}C _z_B}-}D _z_B}-}E _z_B}-}F _z_B}-}G _z_B}}H}-}I _z_B}-}J _z_B}A}K _z_B@@@,##0}A}L _z_B@@@,##0}-}M _z_B}-}N _z_B}-}O _z_B}-}P _z_B}<}Q _z_B"@@@,#}<}R _z_B@@@@@@,#}}S}-}T _z_B}-}U _z_B}-}V _z_B}-}W _z_B}-}X _z_B}-}Y _z_B}-}Z _z_B}-}[ _z_B}-}\ _z_B}-}] _z_B}-}^ _z_B}-}_ _z_B}-}` _z_B}-}a _z_B}-}b _z_B}-}c _z_B}A}d _z_B",##0}A}e _z_B",##0}A}f _z_B",##0}-}g _z_B}A}h _z_B",##0}A}i _z_B@@@,##0}<}j _z_B"@@@,#}<}k _z_B@@@@@@,#}A}l _z_B",##0}-}+ _z_B}-}, _z_B}-}< _z_B}-}= _z_B}-}6 _z_B}-}: _z_B}<}0 _z_B",#}<}1 _z_B?",#}<}2 _z_B23",#}(}3 _z_B}<}* a_z_B",#}<}> _z_B",#}<}4 e_z_B",#}}( ??v_z_B̙",# _z_* "- z_B_ -}}) ???_z_B",#??? _z_???* "- ???z_B_ ???-}}5 }_z_B",# _z_* "- z_B_ -}<}. }_z_B",#}}/ _z_B",#??? _z_???* "- ???z_B_ ???-}(}9 _z_B}}; _z_B,#z_"- B_ }(}8 _z_B}P}7 _z_B,#z_}<}" _z_B,#}<} _z_Bef,#}<} _z_BL,#}<} _z_B23,#}<}# _z_B,#}<} _z_Bef,#}<} _z_BL,#}<} _z_B23,#}<}$ _z_B,#}<} _z_Bef,#}<} _z_BL,#}<} _z_B23,#}<}% _z_B,#}<} _z_Bef,#}<} _z_BL,#}<} _z_B23,#}<}& _z_B,#}<} _z_Bef,#}<} _z_BL,#}<} _z_B23,#}<}' _z_B ,#}<} _z_Bef ,#}<} _z_BL ,#}<}! _z_B23 ,#20% - akcent 1J20% - akcent 1 ef 20% - akcent 2J"20% - akcent 2 ef 20% - akcent 3J&20% - akcent 3 ef 20% - akcent 4J*20% - akcent 4 ef 20% - akcent 5J.20% - akcent 5 ef 20% - akcent 6J220% - akcent 6 ef 40% - akcent 1J40% - akcent 1 L 40% - akcent 2J#40% - akcent 2 Lˬ 40% - akcent 3J'40% - akcent 3 L 40% - akcent 4J+40% - akcent 4 L 40% - akcent 5J/40% - akcent 5 L 40% - akcent 6J340% - akcent 6 L 60% - akcent 1J 60% - akcent 1 23 60% - akcent 2J$60% - akcent 2 23 60% - akcent 3J(60% - akcent 3 23 60% - akcent 4J,60% - akcent 4 23e 60% - akcent 5J060% - akcent 5 23 !60% - akcent 6J460% - akcent 6 23э "Akcent 1>Akcent 1 [ #Akcent 2>!Akcent 2 }1 $Akcent 3>%Akcent 3  %Akcent 4>)Akcent 4  &Akcent 5>-Akcent 5 Dr 'Akcent 6>1Akcent 6 pG !(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???????????? ??? *Dobre8Dobre a+* Dziesitny,2Dziesitny [0]-; HiperBcze c%'.Komrka poBczonaRKomrka poBczona }/Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona ????????? ???0 NagBwek 1D NagBwek 1 DTj[1 NagBwek 2D NagBwek 2 DTj?2 NagBwek 3D NagBwek 3 DTj233 NagBwek 46 NagBwek 4 DTj4 Neutralne@ Neutralne e7Normalny %5 Obliczeniaz Obliczenia } 6* Procentowy 7SumaFSuma [['8Tekst obja[nieniaD5Tekst obja[nienia '9Tekst ostrze|eniaD Tekst ostrze|enia :TytuB1TytuB DTj% ;Uwagad Uwaga <&Walutowy=. Walutowy [0] >ZBe4ZBe XTableStyleMedium2PivotStyleLight16` InformacjeFѺRejestr czynno[ci przetwarzania00 Nazwa systemu lub oprogramowaniaKategorie osbKategorie danychCel przetwarzaniaPodstawa prawna Nie dotyczyGRekrutacja pracownikw pomocniczych, administracyjnych oraz nauczycieliKandydaci do pracy(Dane nie s przekazywane innym podmiotomOProwadzenie rejestru pracownikw, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracylPracownicy pomocniczy (recepcjonisci, sprztaczki, pracownicy gospodarczy), administracyjni oraz nauczycieleDyrektor SzkoBy4Transfer do kraju trzeciego lub org. midzynarodowejmZgBoszenie pracownikw i czBonkw ich rodzin do ZUS, ich aktualizacja i przekazywanie danych o zwolnieniach. tZgBoszenia pracownika i czBonkw jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach.LP.1.2.3.mProwadzenie rozliczeD z pracownikami, wypBata wynagrodzeDn naliczanie obci|eD oraz naliczanie skBadek do ZUSDane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kadrowe (wysBuga lat pracy, stawka wynagrodzeD), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrceniach (skBadki zwizkowe, zajcia komornicze itp.) numery kont dla przeleww bankowych pracownikaQProwadzenie rozliczeD z pracownikami, naliczanie potrceD, obliczanie skBadek ZUS4.5.aDane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wyksztaBceniu, sta|u pracy, uprawnieniach zawodowych.YZUS, inne firmy ubezpieczeniowe - dotyczy tylko osb posiadajcych polisy ubezpieczeniowe(Rekrutacja uczniw do szkB podstawowych:Prowadzenie ewidencji pracownikw zgodnie z Kodeksem Pracy0Przeprowadzenie rekrutacji do szkoBy podstawowejDane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wyksztaBceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne,szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowizkw, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy %Po zakoDczeniu procesu rekrutacyjnego 50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeD SpoBecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)]`1 rok [art. 160 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo o[wiatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)]%System Kadry. Dokumentacja papierowa.Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostpnych tylko dla upowa|nionych osb. Kontrola dostpu do systemu informatycznego, dostp tylko dla osb upowa|nionych.Zamykane szafy w pomieszczenniach zamykanych, dostpnych tylko dla upowa|nionych osb. Kontrola dostpu do systemu informatycznego, dostp tylko dla upowa|nionych osb, instalacja oprogramowania zabezpieczajcego typu firewall, system antywirusowy, system wykrywania wBamaD.50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)]-organ prowadzcy (prezydent, burmistrz, wjt)t Banki, urzdy skarbowe, ZUS, inne firmy ubezpieczeniowe - dotyczy tylko osb posiadajcych polisy ubezpieczeniowe, sSekretariat SzkoByEwidencja uczniwProwadzenie ksigi uczniwUczniowie szkoByJDane identyfikacyjne ucznia (imi, nazwiskodatav i miejsce urodzenia, numer PESEL), Adres zamieszkania ucznia, Dane o rodzicach (imi, nazwisko adres zamieszkania - je|eli s rzne od adresu zamieszkania ucznia, Dat rozpoczcia nauki, oddziaB do ktrego przyjto oraz dat ukoDczenia szkoBy albo dati przyczyne jej opuszczenia. 10 latDane s przekazywane do Systemu Informacji O[wiarowej na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji O[wiatowej Dz. U. 2017, poz. 2159)Zcisle kontrolowany dostp do danych - dostp tylko dla uprawnionych, zarejestrowanych uzytkownikw. Komputery u|ywane do dostpu do danych zabezpieczono przed atakami z sieci zewntrznej systemem antywirusowym. Transmisja danych do oraz z serwera bazy danych systemu zabezpieczona jest kryptograficznie. Serwer i dostp do baz danych zabezpieczony jest przez dostawce usBugi wdro|eniem [rodkw ochrony fizycznej i logicznej poprzez zastosowanie firewalli i innych narzdzi zabezpieczajacych. xPrzepis prawa Ustawa z dnia 7 wrze[nia 1991 r. o systemie o[wiaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) 6 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoBy i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaBalno[ci wychowawczej i opiekuDczej oraz rodzajw tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)Nauczyciele, Wychowawca klasy.Rejestracja tematyw zaj< i wynikw nauczania&Uczniowie szkoBy, Rodzice, Nauczyciele4Dane s przekazywane wyBcznie uprawnionym rodzicom.~Zcisle kontrolowany dostp do danych - dostp tylko dla uprawnionych, zarejestrowanych uzytkownikw. Transmisja danych do oraz z serwera bazy danych systemu zabezpieczona jest kryptograficznie. Serwer i dostp do baz danych zabezpieczony jest przez dostawce usBugi wdro|eniem [rodkw ochrony fizycznej i logicznej poprzez zastosowanie firewalli i innych narzdzi zabezpieczajacych. +Uprawnieni nauczyciele, uprawnieni rodzice.jRodzice uczniw, opiekunowie prawni. Dane otrzymane z gminy o osobach podlagajcych obowizkowi szkolnemu.2Jednostka organizacyjna (departament, dziaB itp.); Nazwa wspBadministratora i dane kontaktowe (je[li dotyczy),F Planowany termin usunicia kategorii danych (je|eli jest to mo|liwe).@ Nazwa podmiotu przetwarzajacego i dane kontakowe (je[li dotyczy)17 Kategorie odbiorcw (innych ni| podmiot przetwarzajacy)UTransfer do kraju trzeciego lub organizacji midzynarodowej (nazwa kraju i podmiotu) Art.. 30 ust. 1 pkt cArt.. 30 ust. 1 pkt bArt.. 30 ust. 1 pkt fArt.. 30 ust. 1 pkt aArt.. 30 ust. 1 pkt dt Oglny opis technicznych i organizacyjnych srodkw bezpieczeDstwa zgodnie z art. 32 ust. 1 (je|eli jest to mo|liwe)\ Art.. 30 ust. 1 pkt gArt. 30 ust. 1 pkt ecPrzepis prawa. % Ustawa z dnia 7 wrze[nia 1991 r. o systemie o[wiaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) % 10 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoBy i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaBalno[ci wychowawczej i opiekuDczej oraz rodzajw tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)x Przepis prawa. % Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o[wiatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) , w szczeglno[ci art. 133pp Umowa o prac. Przepis prawa. % Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) DziaB III - Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeD spoBecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a; % Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 t.j.)-RozdziaB 5 % Przepis prawa. Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeD spoBecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6aNazwa czynno[ci przetwarzaniaV*Kolorem czerwonym oznaczono informacje wymagane w rejestrze przez art. 30 ust. 1 RODONazwaAdresEmailTelefonRejestr czynno[ci przetwarzania&Nazwa i dane kontaktowe administratoraSamodzielne stanowisko ds. kadrRekrutacja pracownikwSamodzielne stanowisko ds. pBacCImi, nazwisko, dat urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - seri i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego to|samo[; adres poczty elektronicznej i numery telefonw rodzicw kandydata , o[wiadczenie o miejscu zamieszkania rodzicw kandydata i kandydata, o[wiadczenie o wielodzietno[ci rodziny kandydata,orzeczenie o potrzebie ksztaBcenia specjalnego wydane ze wzgldu na niepeBnosprawno[, orzeczenie o niepeBnosprawno[ci lub o stopniu niepeBnosprawno[ci lub orzeczenie rwnowa|ne, prawomocny wyrok sdu rodzinnego orzekajcy rozwd lub separacj lub akt zgonu oraz o[wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu |adnego dziecka wsplnie z jego rodzicem, dokument po[wiadczajcy objcie dziecka piecz zastpcz, o[wiadczenie o dochodzie na osob w rodzinie kandydataDane identyfikacyjne ucznia (nazwisko, imiona, data i mieksce urodzenia) Adres zamieszkania, Dane o rodzicach (imi, nazwisko adres zamieszkania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonw). Imiona i nazwiska nauczycieli prowadzcych zajcia, tygodniowy plan zaj) Tematy zaje i obecnosci, nieobecno[ci (usprawiedliwione i nieusprawiedliw). Oceny (bie|ce, [rdroczne, roczne (semestralne) Zrdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania, Zwiadectwa, Arkusze ocen, Wyniki egzaminw. Pracownik yrdBo danych%DPIA (je[li tak, lokalizacja raportu)UJe[li transfer i art. 49 ust. 1 akapit drugi - dokumentacja odpowiednich zabezpieczeD&System Kadry. Dokumentacja papierowa.5Systemy Kadry. PBatnik. Dokumentacja papierowa.0System PBace. PBatnik. Dokumentacja papierowa.:ZgBoszenie dokonane przez rodzicw lub opiekunw prawnych < &Kandydaci, rodzice, opiekunowie prawni}Z uwagi na powierzenie danych osobowych dzieci podmiotowi zewntrznemu, przeprowadzono ocen ryzyka nieuprawnionego dostpu do danych. Analiza wykazaBa, |e zabezpieczenie zastosowane przez dostawc usBugi nie stwarzaj du|ego ryzyka nieuprawnionego dostpu do danych. SzczegBy dostpne sa w raporcie podsumowujacym wyniki oceny skutkw dla czynno[ci prowadzenia ewidencji uczniw.fPo przeprowadzeniu oceny ryzka podjto decyzj, |e ocena skutkw dla ochrony danych nie jest wymagana.Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o Odziale NFZ oraz inne dane wymagane w formularzu zgBoszenia ZUS ZUA -zgBoszenie, ZUS IUA - zmiana danych, ZUS ZWUA -wyrejestrowanie, ZUS ZCNA -zgBoszenie czBonka rodziny, ZAS - wniosek o ustalenie okresu zasiBkowego, OL-2 - wniosek o kontrol za[w. lekarskiego, Z15a - zgBoszenie opieki nad dzieckiem, Z15B - zgBoszenie opieki nad innym czBonkiem rodziny Zgoda osb, ktrych dana dotycz. % Przepis prawa. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221 1. % Umowa o prac. % Przepis prawa. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221 w zwizku z art. 94 pkt 9a i 9b "SProwadzenie dziennika lekcyjnego i dziennika zaj pozalekcyjnych oraz arkuszy ocenlProwadzenie dokumentacji funduszu socjalnego oraz funduszu zdrowotnego dla pracownikw i emeryte/rencistw/1Pracownicy, emeryci, renci[ci i czBonkowie rodzinImi i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, dane o wysoko[ci dochodu, za[wiadczenia lekarskie, faktury imienne po[wiadczajce wielko[ wydatkw na leczenieUstawaz dnia 4 marca 1994 r. o zakBadowym funduszu [wiadczeD socjalnych(Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z pzniejszymi zmainami). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, art. 72 (tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz 1189)organ prowadzcy dNauczyciele oraz pracownicy ( sekretarze szkoBy, sekretarki, wozne,sprztaczki, konserwatorzy itp.)%Wnioskodawcy o przyznanie [wiadczenia#Organ prowadzcy tj. Gmina OpatwekLRejestracja wnioskw o [wiadczenia socjalne i zasiBki zdrowotne oraz decyzjeMonitoting wizyjnyDyrektor szkoBy_Zapewnienie bezpieczeDstwa uczniw i pracownikw szkoBy oraz zapewnienie ochrony mienia szkoByQArt. 108 a Ustawy Prawo O[wiatowe / Dz. U. 2016 p0z. 59 z pzniejszymi zmianami/w zasadzie do 3 miesiecy . Jednak|e gdyby zapis stanowiB dowd w postpowniu wyja[niajcym lub karnym- do czasu zakoDczenia prawomocnym wyrokiem/decyzj.xNie dotyczy. Jednak|e administrator jest zobowizany udostpni nagrania na |danie sBu|b paDstwowych np.. Policji etc. Dokumentacja papierowa.Zapis elektronicznyWszystkie osoby wchodzce/wje|d|ajce/ na teren szkoBy. Uwaga! Trenem szkoBy s nie tylko budynki ale rwnie| parkingi, drogi wewntrzne oraz tereny zielone poBo|one po prawej stronie/ vide: ruch jednostronny/ ulicy Szkolnej 3+wizerunek osoby oraz obraz samochodw etc.ydzienniki lekcyjne - do 10 lat,/ Arkusze ocen/ stanowice podstaw do wystawienia duplikatw [wiadectw szkolnych- 50 latLibrus synergia6Wszystkie osoby wchodzce/wje|d|ajce na teren szkoBy*Organ prowadzcy tj. Gmina Opatwek /ZEAS/Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostpnych tylko dla upowa|nionych osb. Kontrola dostpu do systemu informatycznego, dostp tylko dla upowa|nionych osb, instalacja oprogramowania zabezpieczajcego typu firewall, system antywirusowy, system wykrywania wBamaD. Dziennik elektroniczny prowadzi i zabezpiecza: Librus spBka z ograniczon odpowiedzialno[ci sp. k. z siedzib w Katowicach przy al. Korfantego 193, wpisana do Rejestru Przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy Katowice Wschd w Katowicach, VIII WydziaB Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 630561, NIP: 6342622989, REGON : 240547379, Dziennik elektroniczny prowadzi i zabezpiecza: Librus spBka z ograniczon odpowiedzialno[ci sp. k. z siedzib w Katowicach przy al. Korfantego 193, wpisana do Rejestru Przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy Katowice Wschd w Katowicach, VIII WydziaB Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 630561,< NIP: 6342622989, REGON : 240547379, Nie dotyczy Dokumentacja papierowa/SzkoBa Podstawowa im. Jana PawBa II w CheBmcachCheBmce 3, 62-860 Opatwekszkola.chelmce@op.pl 62 761 27 24IODO - MaBgorzata RutowiczInspektor Ochrony DanychDostp do podgldu i odtwarzania zapisu tylko Dyrektor szkoBy oraz osoby/sBu|by/ upowa|nione. Rejestrator zapisu w pomieszczeniu zamknietym i chroniony hasBe dostpu.Sekretarz szkoBy=C DGmK<qQ@WchVk_sbu|* ؙhУ<Ncc> PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!ػxtheme/theme/theme1.xmlY͏5#?XsO5UU2IvդE=:qG3njHH q Jĥ5 EP <{&{eUuއ{={|ʽ#'G-| Fsk/4M0i9+8Wv?2 (-'bS,&c% 8YqcbTCL#E8\)Ktc:c쮍XD",H$'[C0J1]jh}WϟWϟ<|vGN2p4_~~z_~K;ƣ_?ٓ|-vG:|HC!M78=+l1w;&.x) 4&mi.xq71>qd\RJ? GHDPjc@w(`j ɐB96bspu8ͺKL$,, 3x/m*8dzlNVXQoB&s#jIaO[&2tnӹ9ב]>.lQ2 +D>CptfoC O9uM7ؒ˫;X)&e it.yviԺxNY Ew2:$*[{~Zo7T ,-7[mvS@OF<>4àWR Y `lˎT2K2ճ-xgH5l-lIz-y3x Rt9Wꕷ3u ^; e ͘DD}=(4jfoŋŋTNՖZ(!^fd"z]̷鳂iT@ {dtSzR{LNhf:"ZY ɪSo&{2Y,47⢹")X[NAɌL?N"7X邿,DtqWAHaˑ"!ʷru 9I7LS2zڵ> [%~qKH [71W/Nh_zi4'QDS)]#tEy WThOٜ!ZHF8yH}8/$#g" 6p*kWC;|Jݧ)SK@Yk4͵156 KFޱ9NXV{*ny u~;]04]o/U݆~Gw@  " yK szkola.chelmce@op.plyK Pmailto:szkola.chelmce@op.plyX;H,]ą'cyK szkola.chelmce@op.plyK Pmailto:szkola.chelmce@op.plyX;H,]ą'cggD (ݼ1y Q dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?MC 4dXXA4)" XX333333?333333?&<3U} $M} F} } } } $} #} } I} } m} } } m)} I'} $ } @@ N;O(O:O@@ B B B ? @ @R@@r@r@r@@@@@@,,,,,,,, , hJ hhh TTPfP?P@P@P@P@P@P@P @P"@P$@P&@P(@P*@P,@P.@P0@ i kI k7 j j j k kW j9 j8 j: j; k jB kX l l$ikkjjjkkjjjjkjk Q< QY KRR Q> Q= Q= RR Q? Q@ QA QA R QCR QD QD K J I IR I I Ib I I I I I I! I" I` ` ` K S HQ H Hj H Hc HV H$ I{ I I IZ I# I` ` ` K S HQ H H Ha HH HV H Il I I I[ I| I` ` ` K S HS H H H HG HV H I I I& I\ I| I` ` ` K J I I I^ GT IF I] I I% I I It I| I` ` a~ L@ ^( _' I) I* I+ I/ I6 I, I I~ I- Iy I. I_ a a~ L@ Jd I0 I1 I2 IU IE I5 Ix I I} I3 Iy I4 I_ a a Ee D Am Cf Ag Dh AkA Ai D A A D"A A A En Ao Ap Cz Aw Dq Av Ar A D As Au DA A A&EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA( EAACAAAAADAAAAAAD,ltD*,,,,,,,,,,,,,,,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,@,(!EAACAAAAADAAAAAA("EAACAAAAADAAAAAA(#EAACAAAAADAAAAAA($EAACAAAAADAAAAAA(%EAACAAAAADAAAAAA(&EAACAAAAADAAAAAA('EAACAAAAADAAAAAA((EAACAAAAADAAAAAA()EAACAAAAADAAAAAA(*EAACAAAAADAAAAAA(+EAACAAAAADAAAAAA(,EAACAAAAADAAAAAA(-EAACAAAAADAAAAAA(.EAACAAAAADAAAAAA(/EAACAAAAADAAAAAA(0EAACAAAAADAAAAAA(1EAACAAAAADAAAAAA(2EAACAAAAADAAAAAA(3EAACAAAAADAAAAAA(4EAACAAAAADAAAAAA(5EAACAAAAADAAAAAA(6EAACAAAAADAAAAAA(7EAACAAAAADAAAAAA(8EAACAAAAADAAAAAA(9EAACAAAAADAAAAAA(:EAACAAAAADAAAAAA(;EAACAAAAADAAAAAA(<EAACAAAAADAAAAAA(=EAACAAAAADAAAAAA(>EAACAAAAADAAAAAA(?EAACAAAAADAAAAAA(@EAACAAAAADAAAAAADl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_,`,(AEAACAAAAADAAAAAA(BEAACAAAAADAAAAAA(CEAACAAAAADAAAAAA(DEAACAAAAADAAAAAA(EEAACAAAAADAAAAAA(FEAACAAAAADAAAAAA(GEAACAAAAADAAAAAA(HEAACAAAAADAAAAAA(IEAACAAAAADAAAAAA(JEAACAAAAADAAAAAA(KEAACAAAAADAAAAAA(LEAACAAAAADAAAAAA(MEAACAAAAADAAAAAA(NEAACAAAAADAAAAAA(OEAACAAAAADAAAAAA(PEAACAAAAADAAAAAA(QEAACAAAAADAAAAAA(REAACAAAAADAAAAAA(SEAACAAAAADAAAAAA(TEAACAAAAADAAAAAA(UEAACAAAAADAAAAAA(VEAACAAAAADAAAAAA(WEAACAAAAADAAAAAA(XEAACAAAAADAAAAAA(YEAACAAAAADAAAAAA(ZEAACAAAAADAAAAAA([EAACAAAAADAAAAAA(\EAACAAAAADAAAAAA(]EAACAAAAADAAAAAA(^EAACAAAAADAAAAAA(_EAACAAAAADAAAAAA(`EAACAAAAADAAAAAADl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,,,(aEAACAAAAADAAAAAA(bEAACAAAAADAAAAAA(cEAACAAAAADAAAAAA(dEAACAAAAADAAAAAA(eEAACAAAAADAAAAAA(fEAACAAAAADAAAAAA(gEAACAAAAADAAAAAA(hEAACAAAAADAAAAAA(iEAACAAAAADAAAAAA(jEAACAAAAADAAAAAA(kEAACAAAAADAAAAAA(lEAACAAAAADAAAAAA(mEAACAAAAADAAAAAA(nEAACAAAAADAAAAAA(oEAACAAAAADAAAAAA(pEAACAAAAADAAAAAA(qEAACAAAAADAAAAAA(rEAACAAAAADAAAAAA(sEAACAAAAADAAAAAA(tEAACAAAAADAAAAAA(uEAACAAAAADAAAAAA(vEAACAAAAADAAAAAA(wEAACAAAAADAAAAAA(xEAACAAAAADAAAAAA(yEAACAAAAADAAAAAA(zEAACAAAAADAAAAAA({EAACAAAAADAAAAAA(|EAACAAAAADAAAAAA(}EAACAAAAADAAAAAA(~EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAADl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAADl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA(EAACAAAAADAAAAAA@,,,,,,,,,,,,>@UAB   ggD Oh+'0@HT` x Microsoft Excel@@U,=՜.+,D՜.+,HP X`hp x  Informacje Rejestr czynnoci przetwarzania Arkusze$ 8@ _PID_HLINKSA qmailto:szkola.chelmce@op.pl;qmailto:szkola.chelmce@op.pl; F,Arkusz programu Microsoft Office Excel 2003Biff8Excel.Sheet.89qCompObj x Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika