ࡱ> []Z^bjbj4d}}&$$$$@$W(\\\\\kkk''''''';*,2'Ekkkkk'\\(k \\'k'$|%\j PQ$uF%''(0W(X%~-u.-$%%-V'`kkkkkkk''kkkW(kkkk-kkkkkkkkk :Informacje dotyczce wnioskw RODO (wnioski zdjcia w zaBcznikach) Prawo dostpu do danych, informacji i kopii danych Osoba, ktra chce si dowiedzie, czy administrator przetwarza dane na jej temat, mo|e zwrci si do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzuj formy, w jakiej wniosek powinien by zBo|ony, dlatego wniosek mo|e przybra form dowoln; mo|e to by wniosek pisemny , elektroniczny bdz zapytanie ustne. Administrator zobowizany jest dokona weryfikacji to|samo[ci osoby skBadajcej wniosek by upewni sie |e dane zostan przekazane wBa[ciwej osobie.Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskujcej osobie jest nieodpBatne gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie mo|liwa jest opBata. Administrator bez zbdnej zwBoki - a w ka|dym razie w terminie miesica od otrzymania |dania - powinien udzieli osobie, ktrej dane dotycz, informacji o dziaBaniach podjtych w zwizku z |daniem. W razie potrzeby termin ten mo|na przedBu|y o kolejne dwa miesice z uwagi na skomplikowany charakter |dania lub liczb |daD. W terminie miesica od otrzymania |dania administrator informuje osob, ktrej dane dotycz, o takim przedBu|eniu terminu, z podaniem przyczyn opznienia. Uzyskanie informacji o speBnieniu |dania podmiotu danych koDczy postpowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespeBnieniu |dania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o. Prawo do zmiany/sprostowania danych Osoba ktrej dane dotycz, ma prawo do |dania dokonania korekty bdz usunicia jej danych, je[li s one nieprawdziwe, niepeBne lub zostaBy zebrane w sposb sprzeczny z ustaw. Unijne rozporzdzenie o ochronie danych nakBada na administratora obowizek zapewnienia prawidBowo[ci danych. Dane osobowe powinny by prawidBowe i w razie potrzeby uaktualniane; nale|y podj wszelkie rozsdne dziaBania, aby dane osobowe, ktre s nieprawidBowe w [wietle celw ich przetwarzania, zostaBy niezwBocznie usunite lub sprostowane. W przypadku rozbie|no[ci midzy stanem faktycznym a tre[ci danych prawodawca unijny przyznaB osobie, ktrej dane dotycz, uprawnienie do |dania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane s niekompletne, podmiot danych mo|e domaga si ich uzupeBnienia. Ci|ar wykazania nieprawidBowo[ci spoczywa na osobie, ktrej dane dotycz. Administrator bez zbdnej zwBoki - a w ka|dym razie w terminie miesica od otrzymania |dania - powinien udzieli osobie, ktrej dane dotycz, informacji o dziaBaniach podjtych w zwizku z |daniem. W razie potrzeby termin ten mo|na przedBu|y o kolejne dwa miesice z uwagi na skomplikowany charakter |dania lub liczb |daD. W terminie miesica od otrzymania |dania administrator informuje osob, ktrej dane dotycz, o takim przedBu|eniu terminu, z podaniem przyczyn opznienia. Uzyskanie informacji o speBnieniu |dania podmiotu danych koDczy postpowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespeBnieniu |dania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o. Prawo do bycia zapomnianym (wycofanie zgody, usunicie danych) W okre[lonych w rozporzdzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznaB osobie, ktrej dane dotycz, uprawnienie do |dania od administratora usunicia danych jej dotyczcych. Uprawnienie to, okre[lane tak|e mianem prawa do bycia zapomnianym . Je|eli osoba, ktrej dane dotycz: stwierdzi, |e dane nie s ju| niezbdne do celw, w ktrych zostaBy zebrane lub w inny sposb przetwarzane, cofnBa zgod, na ktrej opiera si przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, stwierdzi, |e dane osobowe byBy przetwarzane niezgodnie z prawem, stwierdzi, |e dane osobowe musz zosta usunite w celu wywizania si z obowizku prawnego, ktremu podlega administrator, stwierdzi, |e dane osobowe zostaBy zebrane w zwizku z oferowaniem usBug spoBeczeDstwa informacyjnego to mo|e zwrci si do administratora z |daniem usunicia danych. Ci|ar dowodu (wykazania nieprawidBowo[ci, nielegalno[ci przetwarzania bdz zbdno[ci danych) ci|y na osobie, ktrej dane dotycz. Administrator bez zbdnej zwBoki - a w ka|dym razie w terminie miesica od otrzymania |dania - powinien udzieli osobie, ktrej dane dotycz, informacji o dziaBaniach podjtych w zwizku z |daniem. W razie potrzeby termin ten mo|na przedBu|y o kolejne dwa miesice z uwagi na skomplikowany charakter |dania lub liczb |daD. W terminie miesica od otrzymania |dania administrator informuje osob, ktrej dane dotycz, o takim przedBu|eniu terminu, z podaniem przyczyn opznienia. Uzyskanie informacji o speBnieniu |dania podmiotu danych koDczy postpowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespeBnieniu |dania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych D X `,Lz6v ! !"񵨵wl񎄎lahS5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhi9hi9OJQJ^JhD5OJQJ^Jhi9hw^OJQJ^JhD5hD5OJQJ^JhD5hi9OJQJ^JhD5hw^OJQJ^JhD55OJQJ^Jh55OJQJ^Jhz5OJQJ^Jhi9hi95OJQJ^Jhi9h55OJQJ^J% !"8#$$2%%&) ),. $ & Fa$gd,$$a$gd,$$a$gdD5 & Fgdi9gdi9$a$gdi9"8##$$$$$$0%2%z%%%%B&H&r&&&:'z''()) ),,P--......8`99(;*;,;>߸Ҹҫҫ闡~|ohi9h,$OJQJ^JUhD55OJQJ^Jhi9h55OJQJ^Jhi9OJQJ^JhD5OJQJ^JhhD5OJQJ^JhhOJQJ^Jhh,$OJQJ^Jhhw^OJQJ^JhOJQJ^Jhi9hw^OJQJ^Jh,$OJQJ^J+...*;,;>@@A8F:FJKKKOPQRRVXXZXX[]^^$a$gd,$ & Fgdi9gdi9Przepisy r.o.d.o. przewiduj uprawnienie osoby, ktrej dane dotycz, do |dania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Je|eli osoba, ktrej dane dotycz, kwestionuje prawidBowo[ danych lub nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych mo|e zwrci si do administratora z |daniem ograniczenia przetwarzania danych - na okres pozwalajcy administratorowi sprawdzi prawidBowo[ tych danych. Administrator bez zbdnej zwBoki - a w ka|dym razie w terminie miesica od otrzymania |dania - powinien udzieli osobie, ktrej dane dotycz, informacji o dziaBaniach podjtych w zwizku z |daniem. W razie potrzeby termin ten mo|na przedBu|y o kolejne dwa miesice z uwagi na skomplikowany charakter |dania lub liczb |daD. W terminie miesica od otrzymania |dania administrator informuje osob, ktrej dane dotycz, o takim przedBu|eniu terminu, z podaniem przyczyn opznienia. Uzyskanie informacji o speBnieniu |dania podmiotu danych koDczy postpowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespeBnieniu |dania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o. Prawo do przenoszenia danych Osoba, ktrej dane dotycz, mo|e zwrci si do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, je|eli zamierza zmieni dostawc usBug. Przetwarzanie odbywa si w sposb zautomatyzowany, je|eli czynno[ci, ktre s wykonywane w ramach procesw przetwarzania, realizowane s przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalajce na automatyzacj (wykonywanie czynno[ci przez maszyn samoczynnie, bez ka|dorazowego dziaBania czBowieka). Dla mo|no[ci skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga Bcznego speBnienia przesBanek dotyczcych: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany). Administrator bez zbdnej zwBoki - a w ka|dym razie w terminie miesica od otrzymania |dania - powinien udzieli osobie, ktrej dane dotycz, informacji o dziaBaniach podjtych w zwizku z |daniem. W razie potrzeby termin ten mo|na przedBu|y o kolejne dwa miesice z uwagi na skomplikowany charakter |dania lub liczb |daD. W terminie miesica od otrzymania |dania administrator informuje osob, ktrej dane dotycz, o takim przedBu|eniu terminu, z podaniem przyczyn opznienia. Uzyskanie informacji o speBnieniu |dania podmiotu danych koDczy postpowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespeBnieniu |dania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o. Prawo do sprzeciwu Je|eli osoba, ktrej dane dotycz, sprzeciwia si przetwarzaniu danych na swj temat, mo|e wnie[ do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysBuguje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziBa zgod na przetwarzanie danych. Je|eli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzaB jej dane, powinna cofn zgod (cho skutek mo|e by taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwoBanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysBuguje rwnie| w przypadku, gdy: podstaw przetwarzania danych osobowych jest konieczno[ realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.); przetwarzanie jest niezbdne do wypeBnienia obowizku prawnego ci|cego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.); przetwarzanie jest niezbdne do ochrony |ywotnych interesw osoby, ktrej dane dotycz, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.). Administrator bez zbdnej zwBoki - a w ka|dym razie w terminie miesica od otrzymania |dania - powinien udzieli osobie, ktrej dane dotycz, informacji o dziaBaniach podjtych w zwizku z |daniem. W razie potrzeby termin ten mo|na przedBu|y o kolejne dwa miesice z uwagi na skomplikowany charakter |dania lub liczb |daD. W terminie miesica od otrzymania |dania administrator informuje osob, ktrej dane dotycz, o takim przedBu|eniu terminu, z podaniem przyczyn opznienia. Uzyskanie informacji o speBnieniu |dania podmiotu danych koDczy postpowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespeBnieniu |dania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub [rodkw ochrony prawnej przed sdem ka|da osoba, ktrej dane dotycz, ma prawo wnie[ skarg do organu nadzorczego, w szczeglno[ci w paDstwie czBonkowskim swojego zwykBego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popeBnienia domniemanego naruszenia, je|eli sdzi, |e przetwarzanie danych osobowych jej dotyczce narusza niniejsze rozporzdzenie. Organ nadzorczy, do ktrego wniesiono skarg, informuje skar|cego o postpach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o mo|liwo[ci skorzystania z sdowego [rodka ochrony prawnej na mocy art. 78 r.o.d.o. Ka|da osoba fizyczna prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, i| przetwarzanie danych osobowych jej dotyczcych narusza przepisy RODO. >>??@@@@A6F8F:FJJJJKKKRRRWBWVXXXZXX6]|]^V^^^^^麭麭麕~hi9hlZOJQJ^Jh]OJQJ^Jhi9hi95OJQJ^Jhi9OJQJ^Jhi9hi9OJQJ^Jhw^OJQJ^Jhi9h55OJQJ^Jhi9h,$OJQJ^JhD5OJQJ^Jhi9hw^OJQJ^Jh,$OJQJ^J#^^$a$gd,$21h:p. A!"#$S% b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtHJ`J lZNormalnydhCJ_HaJmHsHtH b"b 5 NagBwek 2ddd@&[$\$5CJ$PJ\^JaJ$tHb2b 5 NagBwek 3ddd@&[$\$5CJPJ\^JaJtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy PP 5NagBwek 2 Znak5CJ$PJ\^JaJ$tHPP 5NagBwek 3 Znak5CJPJ\^JaJtH&& 5infobox@@"@ 5 Akapit z list ^m$\^2\ w^0Normalny (Web)ddd[$\$PJ^JaJtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] & d">^0.^^1l8# AA@0( B S ?&Tk~&V/ WI=$%4m0MH.:uvcnq86^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(h^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`.^`.L^`L.s ^s `.C^C`.L^`L.^`.^`.L^`L.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(H.:WIvcV/ %m0Oz ^7BW> >UnWid| g>UnWq7$3_>UnW~*]Yp;>UnWT> )U>UnW^fV$3_^7BW>UnWKbr_xe:`)Ujof>Un]Yp>UnW'5p;Cs gu)yM}} &,$D5i9SlZw^] 55nwyJIz&&@@&PPPP$P8UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7.*{$ Calibri?= .Cx Courier New;Wingdings7. [ @VerdanaA$BCambria Math"g'gGl!Gl!G0&&3QHX $P52!xxhphp$   Oh+'0L  ,4<DhpNormalhp5Microsoft Office Word@~@/D@-Ql!՜.+,0 hp| G& Tytu !"#$%&'()*+,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXY\Root Entry FpPQ^1Table33-WordDocument4dSummaryInformation(JDocumentSummaryInformation8RCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika