ࡱ> ]_\Nbjbj4^}}a>>>>>RRR8,\R"!!!!!!!$$Q'2"u>">>"MMM >>!M!MMr h! R !"0" 'F' !'>!,M""M"' :Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych Dane Wnioskodawcy (osoby, ktrej dane dotycz) Imi i nazwisko: & & & & & & & & & & Adres zamieszkania: & & & & & & & & & Numer telefonu: & & & & & & & & & .. E-mail: & & & & & & & & & & .. Zwracam si z pro[b o: (zaznacz wBa[ciwe pola) potwierdzenie, czy moje dane s przetwarzane dostarczenie kopii moich danych osobowych informacj o celu przetwarzania moich danych osobowych informacj o kategoriach przetwarzanych danych osobowych informacj o odbiorcach moich danych osobowych informacj o przewidywanym okresie retencji moich danych osobowych informacj w zakresie prawa do sprostowania, usunicia, ograniczenia lub sprzeciwienia si przetwarzaniu moich danych osobowych oraz do zBo|enia skargi do Urzdu Ochrony Danych Osobowych informacj odno[nie zrdBa pozyskania moich danych osobowych (je|eli nie zostaBy one uzyskane ode mnie) informacj, czy moje dane osobowe wykorzystywane s w zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji majcym skutki prawne dla mnie (w tym profilowaniu), a je[li tak, to prosz o wskazanie jego zasad i konsekwencji dla mnie informacj, czy moje dane osobowe przekazywane s za granic, a je[li tak, to jakie [rodki bezpieczeDstwa s stosowane w zakresie ich przekazywania Przyjmuj do wiadomo[ci, |e wniosek bdzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej to|samo[ci. & & & & & & & & .. & & & & & & Data i miejscowo[ Podpis WypeBnia Administrator To|samo[ Wnioskodawcy zostaBa zweryfikowana pozytywnie. & & & & & & & & & & & ..... Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych Dane Wnioskodawcy (osoby, ktrej dane dotycz) Imi i nazwisko: & & & & & & & Adres zamieszkania: & & & & & & . Numer telefonu: & & & & & & & E-mail: & & & & & & & & & . Zwracam si z pro[b o: (zaznacz wBa[ciwe pola) wstrzymanie operacji na moich danych osobowych ze wzgldu na: nieprawidBowo[ danych osobowych (na okres sprawdzenia ich poprawno[ci) niezgodno[ przetwarzania z prawem (mo|esz domaga si ich usunicia) wniesiony sprzeciw (do czasu jego rozstrzygnicia) nieusuwanie moich danych osobowych, poniewa|: potrzebuj wykorzysta je do ustalenia/dochodzenia/obrony roszczeD (w sytuacji, gdy administrator nie potrzebuje ju| danych osobowych do celw przetwarzania) Przyjmuj do wiadomo[ci, |e wniosek bdzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej to|samo[ci. & & & & & & & & .. & & & & & & Data i miejscowo[ Podpis WypeBnia Administrator To|samo[ Wnioskodawcy zostaBa zweryfikowana pozytywnie. & & & & & & & & & & & ..... Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora Wniosek o zmian/sprostowanie danych osobowych Dane Wnioskodawcy (osoby, ktrej dane dotycz) Imi i nazwisko: & & & & & & & & . Adres zamieszkania: & & & & & & & . Numer telefonu: & & & & & & & & . E-mail: & & & & & & & & .. Zwracam si z pro[b o zmian moich nastpujcych danych osobowych: (zaznacz wBa[ciwe pola i podaj obok nowe poprawne dane) Imi: & & & & & Nazwisko: & .& & & .. Dokument to|samo[ci: & & & & & & & . Adres zameldowania: & & & & & & & .. Adres zamieszkania: & & & & & & & & Adres do korespondencji: & & & & & & & .. Telefon komrkowy: & & & & & & & & & . Adres e-mail: & & & & & & & & & & Inne (prosimy poda jakie): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . O[wiadczam, |e powy|ej wskazane dane zgodne s ze stanem faktycznym. Przyjmuj do wiadomo[ci, |e wniosek bdzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej to|samo[ci. & & & & & & & & .. & & & & & & Data i miejscowo[ Podpis WypeBnia Administrator To|samo[ Wnioskodawcy zostaBa zweryfikowana pozytywnie. & & & & & & & & & & & ..... Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora Wniosek o przeniesienie danych osobowych Dane Wniosk@* . 0 T . "B*,,.*.0Tr" *tvҾҷҷҰҰҰҞҾҞҗҷҷҰҰҰҰғhlZ hF_h};hyh};6hih};6CJ h};6CJ hh}; h};6 h4Uh};h\Oh};6h};h\Oh};5hQh};5CJaJh\Oh};5CJaJh};5CJaJ:@0 l 0 N $ & Fda$gd};$a$gd}; $da$gd}; $da$gd};$a$gd};*,.0h $da$gd}; $da$gd};$a$gd}; $ J a$gd}; $ +a$gd};$a$gd};$a$gd};$ &dPa$gd}; $ "a$gd}; ,zz|~$a$gd};$&dPa$gd}; $ a$gd}; $ "a$gd}; $ & Fa$gd}; $ & Fa$gd};$a$gd};tvH|V $ & Fa$gd}; $da$gd}; $da$gd};$a$gd};$a$gd}; $ J a$gd}; $ +a$gd};v 2,.Zfht >@DVz| * , . B J N V ^ t v x >!B!!!!*"Ⱦ hh}; hcEh}; h};6^Jhah};6^J h};^Jhah};^J h};6h(jh};6 h4Uh};h\Oh};6h};h\Oh};5@ D @!B!""*"`"b"""#(####$a$gd}; $ J a$gd}; $ +a$gd};$a$gd};$ &dPa$gd}; $ "a$gd};$a$gd}; $ & Fa$gd};*"P"R"`"b"""(#######$6 66F6~6666L7z7F8h8j8v8x8z88@9999,:R:T:`:j:::::0;;;; <>T>X>>>ļhN h};6CJ hN h}; hh};h-7h};6 h4Uh};h\Oh};6Uh\Oh};5hQh};5CJaJh};5CJaJh\Oh};5CJaJhYh};6CJ h};6h}; h};6CJ6##H666677|78>9@9:::,:b:d:f:h:j:$&dPa$gd}; $ Ya$gd}; $ "a$gd}; $ & Fa$gd}; $da$gd}; $da$gd};$a$gd};odawcy (osoby, ktrej dane dotycz) Imi i nazwisko: & & & & & & & ... Adres zamieszkania: & & & & & & & .. Numer telefonu: & & & & & & & .. E-mail: & & & & & & & & & . Zwracam si z pro[b o: (zaznacz wBa[ciwe pola) bezpo[rednie przesBanie moich danych osobowych do & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& .. (nazwa i siedziba nowego administratora) udostpnienie moich danych osobowych w celu przesBania ich innemu administratorowi Przyjmuj do wiadomo[ci, |e wniosek bdzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej to|samo[ci. & & & & & & & & .. & & & & & & & Data i miejscowo[ Podpis WypeBnia Administrator To|samo[ Wnioskodawcy zostaBa zweryfikowana pozytywnie. & & & & & & & & & & & ..... Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych O[wiadczam, i| wycofuj zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w celu & & & & & & & & & & & & ................................................................................................ przez ...& & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . (nazwa i siedziba Administratora). Przyjmuj do wiadomo[ci, |e wniosek bdzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej to|samo[ci. & & & & & & & & .. & & & & & & & Data i miejscowo[ Podpis WypeBnia Administrator To|samo[ Wnioskodawcy zostaBa zweryfikowana pozytywnie. & & & & & & & & & & & ..... Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora Wniosek o usunicie danych osobowych Dane Wnioskodawcy (osoby, ktrej dane dotycz) Imi i nazwisko: & & & & & & & & & Adres zamieszkania: & & & & & & & & .. Numer telefonu: & & & & & & & . E-mail: & & & & & & & & & Zwracam si z pro[b o usunicie moich danych osobowych, powoBujc si na fakt, |e nie istniej podstawy prawne do ich przetwarzania. Przyjmuj do wiadomo[ci, |e wniosek bdzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej to|samo[ci. & & & & & & & & .. & & & & & & Data i miejscowo[ Podpis WypeBnia Administrator To|samo[ Wnioskodawcy zostaBa zweryfikowana pozytywnie. & & & & & & & & & & & ..... Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Dane Wnioskodawcy (osoby, ktrej dane dotycz) Imi i nazwisko: & & & & & & ... Adres zamieszkania: & & & & & & . Numer telefonu: & & & & & & .. E-mail: & & & & & & & ... Zwracam si z pro[b o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych realizowanego: (zaznacz wBa[ciwe pola) Na potrzeby marketingu bezpo[redniego. Na podstawie innego prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub interesu publicznego. Powodem sprzeciwu jest & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... . Przyjmuj do wiadomo[ci, |e Administrator mo|e odmwi zaprzestania takiego przetwarzania, je[li wyka|e |e istniej: 1) wa|ne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktre wedBug prawa uznaje si za nadrzdne wobec moich interesw, praw iwolno[ci, lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeD. Przyjmuj do wiadomo[ci, |e wniosek bdzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej to|samo[ci. & & & & & & & & .. & & & & & & & . Data i miejscowo[ Podpis WypeBnia Administrator To|samo[ Wnioskodawcy zostaBa zweryfikowana pozytywnie. & & & & & & & & & & & ..... Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora j::: ;0;;;;;;; < <V>X>??D?z?|?~? &dPgd}; Ygd}; "gd};gd};$a$gd}; $ J a$gd}; $ +a$gd};$a$gd};>>??D?j?l?x????H@@@@AA>A@AxAAAAAXCCCCBDhDjDvDDDDHEEE F"FDFFF~FFFFFG*H,H.HvHHHHHHHHºº hnh}; hM)kh};h`X'h};6 h4Uh};h\Oh};6h\Oh};5hQh};5CJaJh};5CJaJh,Eh};6CJ h};6 h};6CJhQh};6h}; hh};:~?????$@H@@@@@@@@@@@@@@@@AA$a$gd}; J gd}; +gd};$a$gd};gd}; &dPgd};AzAAA$BHBJBVCXCDDDBDxDzD|D~DDDDD$&dPa$gd};$a$gd}; $ a$gd}; $ "a$gd};gd};dgd};dgd};D$EHEEEEEEEEEE F"FFFF$GJGLG,H $da$gd}; $da$gd};$a$gd};$a$gd};gd}; $ J a$gd}; $ +a$gd};$a$gd};,HzHbLdL(M*M,MTMMMMMM0NTNNNNN $ J a$gd}; $ +a$gd};$a$gd};$&dPa$gd}; $ Ya$gd}; $ "a$gd};$a$gd}; $ & Fa$gd};HHHII(IIIJJJKK`LdLLLLTMzM|MMMMMTNNNNh` h};6CJ h};6CJ hh}; hM)kh}; h};6h}; hnh};21h:p};. A!"#n$o% b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtHb`b };Normalnydh8$9D(CJOJPJQJ^J_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy D`D }; Akapit z list ^m$PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] c^ v*">HN).#j:~?AD,HN(*+,-8@0( B S ?d`dFpQ [ #L%=dM@h%bMAaHܖmVďr``@s&5zt ^`OJQJo( ^`OJQJo( p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( v ^v `OJQJo(F^F`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(``M@h%mV&5zaH9.Mbbbbb};lZy)zIac@``0\``p c 6UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial3.[x Times7.*{$ Calibri;Wingdings?= .Cx Courier NewACambria Math"ڊgG݊gG 0 0n0TT2HX $P};2!xxhphp   Oh+'0 px hpNormalhp1Microsoft Office Word@Ik@,@ޗ՜.+,0 hp| 0 T Tytu !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[^Root Entry F``Data 01Table8'WordDocument4^SummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8TCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika